Litanie k Srdci Panny Marie

 

Pane, smiluj se.                                                               Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                                                              Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                                                               Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                                                   smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Srdce Panny Marie,                                                          oroduj za nás.

Srdce podle srdce Božího,                                                 oroduj za nás.
Srdce Panny Marie, spojené se Srdcem Kristovým,
Srdce Panny Marie, nástroj Ducha svatého,
Srdce Panny Marie, svatyně Nejsvětější Trojice,
Srdce Panny Marie, svatostánku vtěleného Slova,
Srdce Panny Marie, bez poskvrny počaté,
Srdce Panny Marie, milosti plné,
Srdce Panny Marie, požehnané mezi všemi srdci,
Srdce Panny Marie, vznešený trůne slávy,
Srdce Panny Marie, hlubino pokory,
Srdce Panny Marie, zápalná oběti lásky Boží,
Srdce Panny Marie, s Ježíšem ukřižovaného srdce,
Srdce Panny Marie, potěšení zarmoucených,
Srdce Panny Marie, útočiště hříšníků,
Srdce Panny Marie, naděje umírajících,
Srdce Panny Marie, sídlo milosrdenství,
Srdce Panny Marie, srdce královny všech andělů a svatých,
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                             smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                             smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                             smiluj se nad námi.

Modleme se:

Bože dobroty, který jsi naplnil přesvaté a neposkvrněné Srdce Panny Marie týmiž city slitování a něžnosti vůči nám, jimiž je vždy proniknuto Srdce Ježíše Krista, Tvého a jejího Syna, uděl všem, kteří vzývají toto panenské Srdce, aby pro jeho zásluhy zachovali až do své smrti dokonalou sjednocenost citů i náklonností s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE
PANNY MARIE

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

Už papež sv. Pius X. poskytl 3. června 1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Papež Benedikt XV. dne 9. listopadu 1920 potvrdil smírnou sobotu.

Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina:

 1. Všechno, co do mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
 2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
 3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
 4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
 5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
 6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
 7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
 8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
 9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřátele.
 10. Hříšníci se obrátí bez zvlaštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
 11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívejších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou litostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
 12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smartí. (Platí zvláště pro děti).
 13. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
 14. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
 15. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
 16. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěžili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
 17. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
 18. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhla a nenadálá smrt je nepřekvapí.
 19. Při soudu zakusí ochranu mé Matky.
 20. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
 21. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.

"Velké zaslíbení" Panny Marie: "Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz