Litanie k Božskému Srdci Páně

 

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,                                                                                 smiluj se nad námí.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
 
Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce,                                                       smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky,
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály, 
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost Božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro naše nepravosti ztrýzněné,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,
 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                                                        smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                                                        smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                                                        smiluj se nad námi.
 
K. Ježíši tichý, srdce pokorného,
V. přetvoř naše srdce podle Srdce svého.
 
Modleme se:
 
Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. AMEN.
 
 
Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu
 
 
Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem.
Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.
 
Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
proto se dnes každý z nás - dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.
 
Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;
smiluj se nad nimi, - dobrotivý Ježíši, - a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.
 
Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu - a nezhynuli hladem a bídou.
 
Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;
povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř.
 
Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
Sláva božskému Srdci, - které nám přineslo spásu. - Jemu buď čest a chvála navěky.
AMEN.

ZASLÍBENÍ PÁNA JEŽÍŠE

PRVNÍ PÁTKY

Kristus při svém zjevení sv. Markétě Marii Alacoque roku 1675 naléhavě žádal od křest'anů úctu ke svému Srdci a přislíbil "ctitelům mého Srdce":

 1. Dám jim všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnost.
 2. Potěším je ve všech jejich obtížích.
 3. Hříšnící najdou v mém Srdci nevyčerpatelné milosrdenství
 4. Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími.
 5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.
 6. Vepíši do svého Srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.
 7. Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.
 8. Rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí, ochráním v jakémkoli soužení.
 9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužily.
 10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obráti i nejzatvrzelejší.
 11. Zahrnu všechny nebeským požehnáním, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti.
 12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz