Kaple Panny Marie na Gvardůvkách
Kunčice pod Ondřejníkem

 

V roce 2002 Pozemkový spolek Podbeskydí ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem začal s přípravou projektu opravy kapličky. V roce 2003 po schválení projektu započaly práce na obnově poutního místa ořezáním lip. V roce 2004 začala oprava střechy výměnou ručně sekaného šindele. Byl opraven zvonek nalezený v kapli, vyspravena podlaha a vybudován nový chodník. V kapličce je přesná kopie starých dveří. Poškozená omítka byla oklepána a vyspravena. Vnitřní malba byla zcela zrenovována. Procesní kříž z kapličky byl v péčí restauratorky, která jej vyčistíla a zrenovovala.

Pozemkový spolek Podbeskydí ve spoluprácí s Římskokatolickou farností, Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a paní Jarmilou Macurovou zajistil celkovou opravu kapličky na Gvardůvkách. Nadace Občanského fóra z programem "Opomíjené památky a zdarví" poskytla grant ve výší 50.000,-Kč. Celková oprava kapličky stála 105.000,-Kč.

Z výpovědi pana doktora Karla Jurka:

"V roce 1700-1720 probíhala morová nemoc a lidé se stěhovali za prácí. V dobách dolování železné rudy jistý žebrak - poutník Mariaelský ztratil obrázek Panny Marie a jistá žena jej nalezla a dala jej osušit na kamna. Obraz vyzařoval na velkou vzdálenost. Obrázek pak zavěsila na strom do skřínky, kde se objevil pramínek vody. Obrázek zahynul časem a místo něj do kaple byl namalován ten, který se dosud na oltáří nachazí."

 

Poutníče zde málo stůj, o životě rozvažuj, dny života plynou, léta tvoje minou, kam se tvá duše dostane?

Svatá Boží Rodičko, Matko Pána Ježíše, zde jsi své místo vyvolila, abys všem křest'anům napomocná byla. Otcové naši vypravovali nám o velikých skutcích Božích, které se zde udály na Tvou přemocnou přímluvu. Otcové vyprosili si zde hojných milostí a vyslyšení proseb svých, Ty jsi jim podala vždy pomocnou ruku svou, Ty jsi je chránila přede zlem a pádem, ó pomoz i nám v tomto bědném žití, zapros Syna svého, aby ušetřil nás - lidu Tvého, na Tvé prosby Matičko milá najdem milost u Tvého Syna. Jediná Tys dobrá Matko, Ty neoslyš nás bídné siroty. Až na smrtelné posteli ležeti budeme, až zrak náš pohasne a srdce přestane tlouci, až duše naše se před svým Stvořitelem zas objeví, až rozsudek nad námi pronášen bude, až v plamenu očistcovém trpěti budeme, pak vzejdi hvězdo v temnot kraji zmírni bolest očistnou! Pomni ó nejdobrotivější Panno Maria, že nikdy nebylo slýchano, bys koho Ty opustila, kdo Tebe za ochranu a pomoc prosil... Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz