Litanie k sv. Josefovi

 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste,
Pane, smiluj se. Pane,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici Jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatý Josefe,
Slavný potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží rodičky,
Přečistý strážce svaté Panny,
Pěstoune Syna Božího,
Starostlivý ochránce Kristův,
Hlavo svaté Rodiny,
Josefe, vzore spravedlnosti,
Josefe, vzore čistoty,
Josefe, vzore rozvážnosti,
Josefe, vzore statečnosti,
Josefe, vzore poslušnosti,
Josefe, vzore věrnosti,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore pracujících,
Ozdobo rodinného života,
Ochránce panen,
Útěcho nešťastných,
Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Odpůrce zlých duchů,
Ochránce Církve,


Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

 

V. Ustanovil ho pánem domu svého
L. a správcem všeho statku svého.

 

Modleme se:
Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vybral svatého Josefa za snoubence Panny Marie, přesvaté Rodičky svého Syna, dopřej nám, prosíme, abychom si zasloužili jeho orodovaní v nebi, když ho jako svého Ochránce vzýváme na zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.Amen.

 

MODLITBA PAPEŽE LVA XIII.

 

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

PÍSMO SVATÉ

"Ó, št'astný muž sv. Josef,

jemuž bylo dáno,

aby Boha,

kterého mnozí králové

toužili spatřit,

ale nespatřili,

uslyšt, ale neuslyšeli,

mohl nejen spatřit a slyšet,

ale také objímat, líbat,

oblékat a chránit."

SVATÝ JOSEF, MŮŽ VÍRY

Nový zákon nám o svátem Josefovi neříka mnoho. Píše o něm ve svých evangeliích sv. Matouš a sv. Lukáš v souvislosti s Ježíšovým dětstvím. Všechny epizody se týkají období od zasnoubení s Pannou Marii do prvních let Ježíšova života. Z toho se dovídáme, že pocházel z Betléma, přestěhoval se do Nazareta a zde se zasnoubil s Marií. Evangelista sv. Matouš popisuje Josefa jako člověka s velkým lidským soucitem, který se zcela zasvěcuje Boží vůli, která od něho žádá, aby se stal bdělým strážcem Marie a Ježíše.

Podle toho, co víme od obou evangelistů, můžeme také říct, že sv. Josef je první, kdo se spoluúčastní víry Matky Boží a stává se jejím významným pomocníkem v její víře ve zvěstování. Mluví o tom Lumen gentium, dagmatická konstituce Druhého vatikánského koncilu, podle které po zvestování svým velkodušným sebeobětováním sv. Josef vkročil na cestu víry, po které bude Maria kráčet ještě dokonaleji a plnějí přes Kalvárii až do svatodušního večeřadla (srov. Lumen gentium 63). Tím způsobem podrobuje své záměry Božímu plánu.

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz