M O Ž N O S T I  K Ř T U

 

POKYNY PRO RODIČE A KMOTRY
VE FARNOSTI ČELADNÁ A KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

 

Církev může křtít malé děti jen tehdy, jestliže rodiče žijí životem víry.

 

Známkou toho, že rodiče žijí z víry je, že:
- žijí v církevně platném manželství (tj. uzavřeném v kostele před katolickým knězem);
- slaví každou neděli spolu s celou církevní obcí mši svatou;
- se doma společně modlí;
- přistupují pravidelně ke svátosti smíření a ke stolu Páně;
- dávají svému okolí dobrý příklad křesťanského života, plného trpělivosti a lásky 
k bližním.

 

Katolická církev může pokřtít  j e n  na katolickou víru, tedy pokřtěný v katolické církvi je katolickým křesťanem se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají. Katolický kněz  m ů ž e  pokřtít dítě tehdy, je-li  a l e s p o ň  jeden z rodičů katolický křesťan.

 

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě ve farnosti ke křestnímu zápisu přinesou:

  1. rodný list dítěte;
  2. potvrzení o svém církevním sňatku a oddací list;
  3. jména a bydliště kmotrů (kmotrem může být  j e n  katolický křesťan, který dovršil 16. rok svého věku, byl biřmován, přijímá Eucharistii a žije z víry; stačí jeden kmotr nebo kmotra, jsou-li dva, měli by to být muž a žena);
  4. mají-li trvalé bydliště jinde než ve farnosti Čeladná nebo Kunčice p. O., přinesou z místa trvalého bydliště písemný  s o u h l a s  tamního faráře, že křest dovoluje mimo farnosti.


K křtu je nutné přinést:
- dítě,
- křestní roušku,
- křestní svíci.

 

Během obřadu křtu drží dítě rodiče,
kmotrové mají v rukou křestní roušku a svíci.

 

Křestní svíce se uchovává dítěti ke dni prvního svatého přijímání,
kdy si ji při mši sv. znovu zapaluje.

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz