K A T O L I C K Ý  P O H Ř E B

 

Katolická církev považuje pohřeb za svátostinu, jejímž účelem je vyprosit zemřelému duchovní pomoc, prokázat úctu jeho tělu a pozůstalým dodat útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem (kán. 1166 CIC/1983).

 

Kdo má nárok na církevní pohřeb?

Každý zemřelý katolík, včetně katechumena, má mít církevní pohřeb, se svolením biskupa i dítě, které zemřelo před křtem. Nekatolík může mít katolický pohřeb se svolením biskupa tehdy, když není dosažitelný jeho vlastní duchovní. Kněz naopak musí  o d m í t n o u t  církevní pohřeb známému odpadlíkovi, bludaři (pokud před smrtí neprojevili nějaké známky kajícnosti), dále těm, kdo zvolili pohřeb žehem z toho důvodu, aby ukázali, že nevěří v život po smrti; nakonec i těm, kdo byli známí jako veřejní hříšníci a pohřeb by vzbudil pohoršení.

 

Obřad

Tradiční křesťanský pohřeb do  z e m ě  se skláda z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí katolického pohřbu je bohoslužba slova, ale také může být pohřební mše svatá (věřící a praktikující katolík), anebo po pohřbu (tzv. zádušní mše svatá). V případě  k r e m a c e  obřad rozloučení – bohoslužba slova anebo mše svatá může se konat v kostele před odvozem do krematoria. Také po kremaci může následovat zádušní mše s uložení urny do země na hřbitově.

 

 

Věčné odpočinutí dej jim, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí!

Ať odpočívají v pokoji. Amen.

 

Pomoc duším v očistci

 

Modlitba Lva XIII.

Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech věřících, uděl duším svých služebníků a služebnic odpuštění všech hříchů, ať pro naše modlitby dosáhnou prominutí, jak si vždy přáli, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

Bože,Pane živých i mrtvých, smíme se na Tebe obracet s každou starostí. Prosíme Tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s Tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k Tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s Tebou.

Pane, komu Ty otevřeš bránu nebeského domova, tomu ji nikdo nezavře. Uveď do svého světla zemřelé, kteří umírali s nadějí na vzkříšení. Amen.

Dobrotivý Pane Ježíši, dej zemřelým věčný pokoj.

Maria, Matko Boží, Matko milosrdenství, pros za nás a za všechny, kdo zesnuli v Pánově pokoji.

Ježíši, pro bolesti, které jsi vytrpěl při svých smrtelných úzkostech v zahradě na Olivové hoře, při bičování, při korunování trním, cestou na Kalvárii, při ukřižování a umírání, smiluj se nad dušemi v očistci, zvláště nad těmi, na které nikdo nevzpomíná! Vysvoboď je z hořkých útrap, zavolej je k sobě a láskyplně je v nebi přiviň do náručí. 

Otče náš. Zdrávas Maria. Věčné odpočinutí.

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz