Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

BOHOSLUŽBY

V ZIMNÍM OBDOBÍ 2019/2020

farní kostel Čeladná - Út, St, Čt a So v 17.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 16.15 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

PROGRAM TÝDNE MODLITEB ZA JEDNOTU KŘEST'ANŮ

18. - 25. LEDNA 2020

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

/Hromnice/

V neděli 2. února ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem při mši sv. v 9.30 hod. bude předání svící dětem, které se v letošním roce připravují na přijetí eucharistického Krista.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

DĚKUJEME VŠEM KOLEDNÍKŮM Z FARNOSTI ČELADNÁ A KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM ZA AKTIVNÍ ÚČAST
V LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

otec Mariusz a otec Slávek

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Kdo by chtěl podpořit sponzorským darem NOVÉ LAVICE pro farní kostel sv. Maří Magdalény v Kunčicích pod Ondřejníkem budeme rádi. Potvrzení o daru pro Finanční úřad Vám pošleme a předem už děkujeme ! Cena lavic bez topení čini 1.265.000,-Kč.

otec Mariusz, otec Slávek a Ekonomická rada farnosti

 

číslo bankovního účtu: 8842361001/5500

 

Architektonický návrh lavic do farního kostela

 

Obecní noviny KpO 10-2019

Obecní noviny KpO 11-2019

Obecní noviny KpO 12-2019

Instalace první řady nových lavic ve farním kostele v KpO (13.12.2019)

1 | 2 >>

DIECÉZNÍ POUT DO LORETA A SAN GIOVANNI ROTONDO

1. až 10. května 2020

Cena je 15.900 korun. Přihlášky do 15. března na Biskupství v Ostravě.

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

Papež Lev XIII. (1810-1903) nařidil po tiché mši sv. modlitbu k archandělovi Michaelovi, aby svrhl do pekel zlého ducha. Při promluvě k Regina coeli 24. dubna 1994 vyzval papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005) své poslucháče, aby nikdy nezapominali modlit se tuto prosbu ke Knížeti nebeských vojsk.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

 

PAPEŽ FRANTIŠEK

Svatý otec František sleduje s osobní účastí humanitární drama lidí, kteří se stali obět'mi bezprecedentního násili a opakuje„Bůh pokoje dává každému (do srdce) autentickou touhu po dialogu a smíření. Nad násilím nezvítězíme dalším násilím. Násilí může být přemoženo pouze mírem! Modleme se v tichosti a prosme o mír; všichni, v tichosti ...  Maria, Královno pokoje, oroduj za nás.

 

2019
  1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
  2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
  3. Poselství papeže Františka k postní době 2019
  4. Posleství papeže Františka k 56 světovému dni modliteb za povolání 2019
  5. Posleství papeže Františka k 53 mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2019
  6. Dopis papeže Františka Kněžím 2019
  7. Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček 2019

 

2020

Sestavuji aktuální kalendář ...

DIECÉZE
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

VELEHRAD

 

CELOSVĚTOVÁ SIT' MODLITBY S PAPEŽEM

Apoštolát modlitby 1.

Apoštolát modlitby 2.

POUTĚ, VÝROČÍ A SLAVNOSTI VE FARNOSTI V ROCE 2020

 

ČELADNÁ:

 

 

KUNČICE:

 

 

LEBKA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

JAN NEPOMUCKÝ NA ČELADNÉ

Nepomuk-Čeladná

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE JE AKREDITOVÁNA V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠMT ČR

Výukové programy a vzdělávací semináře akreditované v DVPP

 

NAKLADATELSTVÍ

GENERACE 21

Ad resurgendum cum Cristo

Nová instrukce o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě kremace

ZÁKON, KTERÝ GARANTUJE PIETNÍ ZACHÁZENÍ S TĚLY NENAROZENÝCH DĚTÍ

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o pohřebnictví, který nyní míří do Senátu. Podle schváleného zákona budou všechna těla dětí nad 500 g pohřbena bud' rodiči, nebo pohřeb zajistí obec. Má-li dítě méně než půl kila a rodiče nepožádají do 96 hodin o jeho vydání, je garantováno důstojné zpopelnění v krematorium.

Podle dosud platných českých zákonů je dítě narozené bez známek života s porodní váhou pod 500 gramů bráno jako odpad, který je nemocnice povinna likvidovat. Podobně se zachází s těly mrtvé narozených dětí a dětí po spontánním či umělém potratu.

Fakturační údaje farnosti Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem

 

Římskokatolická farnost Čeladná

739 12 Čeladná, čp. 153

IČ: 64120007

DIČ: CZ64120007

 

Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, čp. 22

IČ: 45235481

DIČ: CZ45235481

"Dobrý kněz, kněz podle přání Božského Srdce, je největším pokladem, který Bůh může dát farnosti, a je také jedním z nejvzácnějších darů božské milosti" - farář arský svatý Jan Maria Vianney.

Duchovní správce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čeladná 1932-'35

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

"Pocházím odtud a mám tento kout rád" - otec Mariusz

KALISZ

NÁŠ PARTNER

 

Týden z Božím slovem

 

230. VÝROČÍ FARNÍHO KOSTELA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

KOSTELNÍ ZVONY

Nové okenní vitráže v kostele sv. Jana Nepomuckého na Čeladné

HUDBA
V OSTRAVSKO-OPAVSKÉ
DIECÉZI

Nejznámější kláštery v ČR

 

 

OKOLO ČELADNÉ

 

 

Nejlevnější letenky po Evropě, Blízkém východě, Asii a okol

POSVÁTNÁ MÍSTA KŘEST'ANŮ V IRÁKU

Z IZRAELE A O IZRAELI

České vysílání z Izraele a o Izraeli

 

POMOC TĚHOTNÝM ŽENÁM V TÍSNI

Unplanned (Neplánované), drama, USA 2019

Je to film o tom, jak lze zakrývat oči před realitou. Jak lze vytěsnovat zlo. Ale také o tom, že úplně ho vytěsnit nikdy nelze. Recenze filmu za HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR

TOPlist

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski 739 12 Čeladná, čp. 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz