Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

SVATOJÁNSKÝ RELIKVIÁŘ
V KOSTELE NA ČELADNÉ

RELIKVIÁŘE, tj. schránky na ostatky svatých, jsou velmi cennými klenoty ve vybavení chrámů a kostelů. /.../ Od konce 4. století zvyk ukládání ostatků svatých se začal na Východě, a pak přešel postupně i do západní Evropy. Relikviáře byly zhotovány ze vzácných materiálů, jak zlato, stříbro, křišťal od podoby medailonků, monstrance až k podobě rakve, skříně nebo lidské postavy či její části.

Vybráno z časopisu JOHÁNEK č. 8 / říjen 2020 (Marie Bílková, Svatojánské relikviáře v pražských kostelích a v kostele v Nepomuku)

JUBILEJNÍ ROK KE CTI SVATÉHO JOSEFA

Možnost získání plnomocných odpustků do 8. prosince 2021

Odpustky-Jubilení rok Sv. Josefa.pdf

ZAHÁJENÍ SYNODY V DIECÉZÍCH

Milí diecézané,

v neděli 10. října zahájí papež František v Římě proces synody, ke kterému v následujících měsících zve celou církev. Synoda je společnou cestou a hledáním jak být pravdivými svědky evangelia. V naší diecézi zahájíme synodální proces na slavnost sv. Hedviky, patronky Slezská v sobotu 16. října v 17.00 hod. při mši svaté v katedrále

Zahájení synody ve farnostech bude v neděli 17. října. V tento den je možné slavit votivní mši svatou za církev ze společnou modlitbou k Duchu Svatému po přijímání.

Bratři a sestry,

čeká nás cesta společných setkání, rozhovorů, přemýšlení, sdílení a modlitby. Vybízím vás všechny, abyste pro tuto cestu ve svých farnostech vytvořili podmínky, a už teď vám za to děkuji.

S požehnáním a modlitbou

+ Martin David, apoštolský administrátor

------------------------------------------------------

Synoda - zahájení ve farnostech

ZKOUŠKA MALÉ SCHOLY VE FARNOSTI ČELADNÁ
SETKÁNÍ NA FAŘE V NEDĚLI 17. ŘÍJNA PO RANNÍ MŠI SV.

 

DLAŠÍ ZÁJEMCE Z ŘAD DĚTÍ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI

DUŠIČKOVÝ OKTÁV 2021

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší vlasti získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštivit hřbitovy v obvyklé době dušičkového oktávu, tj. od 2. do 8. listopadu.

V kostele na Čeladné jsou na stojanu na kancionály a na stolku na obětní dary KARTIČKY, na které můžete napsat (hulkovým - tiskacím písmem) jména svých blízkých zesnulých a odevzdat je do sákristie. Za tyto zemřelé jmenovitě od 2. do 8. listopadu půlhodiny před mši sv. budeme se modlit růženec.

otec Mariusz

FARNÍ MINIKAVÁRNA

SETKÁNÍ NA FAŘE PO BOHOSLUŽBĚ

Za dodržení hygenických opatření !

 1. Ve farnosti Čeladná v říjnu NENÍ
 2. Ve farnosti Kunčicíce pod Ondřejníkem v  říjnu NENÍ

Jste srdečně zváni na chvíli posezení u kávy nebo čaje

MISIJNÍ NEDĚLE 24. ŘÍJNA

Každý křesťan má na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání a tak šířit radost Božího království. Pravě prožívání Misijní neděle – letos 24. října, má nám tuto skutečnost připomenout a toto povolání v nás rozvíjet. V tuto neděli budou se u kostela po bohoslužbě prodavat: „Misijní kalendář“ na rok 2022 a „Misijní perníčky“. Kdo by chtěl se aktivně zapojit a napec perníky budeme rádi.

Perníky můžete donášet:

1. Na Čeladnou do sakristie do čtvrtku 21. října.

2. V Kunčicích pod Ondřejníkem na faru k otci Slávkovi do čtvrtku 21. října.

DĚKUJEME !

otec Mariusz a otec Slávek

BIŘMOVÁNÍ 2022

VE FARNOSTI ČELADNÁ A KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Setkání pro biřmovance proběhne na faře
v Kunčicích pod Ondřejníkem v pondělí 25. října v 17:00h.

Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím a dospělým pomoc. Žadatel musí být pokřtěný. Je to svátost, která vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Biřmování se uděluje jen jednou za život. Kandidát vybíra si nové jméno některého svatého jako svého patrona. Tuto svátost uděluje biskup, který po modlitbě o dar Ducha Svatého položí ruku na hlavu biřmovaného a křížmem (olej posvěcený na Zelený čtvrtek) mu uděla na čele kříž se slovy: N. (jméno), přijmi pečeť daru Ducha Svatého.

PODMÍNKY K BIŘMOVÁNÍ:

1. Věk alespoň 15 let (horní hranice neexistuje).

2. Kmotr již biřmovaný.

3. Dostatečná příprava.

 

PŘIHLÁŠKA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

-------------------------------------------------------------

Od září 2021 na první čtvrtky v měsíci ve farním kostele na Čeladné při večerní bohoslužbách budou tematické promluvy o "biřmování", které duchovně připravi farnost Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem na přijetí této svatosti. Jste srdečně zváni.

FINANČNÍ POMOC

 

ČELADNÁ (FARNÍ KOSTEL) - OPRAVA RÁMU A RENOVACE ZÁMECKÉHO BROKÁTU NIKY HLAVNÍHO OBRAZU

Proč se musí opravit rám a renovovat zámecký brokát niky hlavního obrazu? Rám pozadí oltáře je celkově ztmavlý s přemalbami. Dřevo je rozpraskané. Záclony jsou značně mechanicky poškozený. Ozdobná dřevořezba na rámu je přetřená, rozpraskaná a celkově ztmavlá. Vnitřní výplň niky za sochou sv. Jana Nepomuckého tvoří ve třech horizontálních pásech přes sebe přeložené papíry s motivem Prahy – Karlova mostu. Obraz byl namalován na kartonu v 30. letech 20. století. Protože papír je nízké kvality nebude se přistupovat k jejímu restaurování. Na základě prohlídky pozadí byl objeven originální červený zámecký brokát, který po renovaci bude zpět instalován za sochou. Cena restaurování bez DPH bude činit 290.000,-Kč. Předpokládaný termín ukončení restaurování je na konec dubna 2022.

-----------------------------------------------------------

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - OPRAVY OMÍTKY A VÝMALBA INTERIÉRU FARNÍHO KOSTELA

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE SV. BARBORY A SV. JOSEFA

Proč se musí oltář sv. Barbory a sv. Josefa opravit? Oltář je ztmavlý a poškozený dřevokazným hmyzem. Polychromie jsou narušené. Svatostánek je rozpadlý a schází mu zadní krytí. Na oltáři jsou ulámané části dřevořezeb. Menza je seříznuta. RESTAURÁTORSKÉ ČINNOSTI 2021-2023: Oltář bude asanován a petrifikován. Povrch zbaven depozitů, vosků, lakových zákalů. Jednotlivé částí architektury budou sesazeny, slepeny, protmeleny a sceleny retuší. Dřevořezby sesazeny a slepeny. Zlacení bude zbaveno sekundárních vrstev bronzů, vyčištěno a vyleštěno. Úbytky budou vytmeleny, vyhlazeny a doplněny plátkovým zlatem. Bude doplnění zadního krytí svatostánku a vnitřního brokátování. Obrazy budou pročištěné a zebezpečené ochranným damarový lakem s voskem. Provede se jejích retuše. Pak proběhne instalace oltáře na původní místo. Cena odstranění, restaurování a instalace oltáře bez DPH bude činit 290.000,-Kč. Předpokládaný termín ukončení prác – konec června 2023.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ve zpravě pro přijemce prosím napište:
RENOVACE
 (Čeladná) nebo VÝMALBA nebo RESTAUROVÁNÍ (Kunčice p.O.)

 

Číslo bankovního účtu:

 1. Farnost Čeladná: 8842273001/5500
 2. Farnost Kunčice p. O.: 8842361001/5500

 

PRO ZÁJEMCE VYDÁME POTVRZENÍ PRO FINANČNÍ ÚŘAD

 

MOCKRÁT DĚKUJEME !

 

otec Mariusz, otec Slávek a

Ekonomické rady farnosti na Čeladné a

v Kunčicích pod Ondřejníkem

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
VE FARNOSTI ČELADNÁ

SETKÁNÍ NA FAŘE

V SOBOTU 13. LISTOPADU V 14.30 HOD.

Za dodržení hygenických opatření !

ROZSVIŤ SVĚTLO VDĚČNOSTI V KOSTELE NA ČELADNÉ !

U oltáře Panny Marie je umístěný stojan, kde můžete rozsvítit SVĚTLO VDĚČNOSTI, které symbolizuje přítomnost samotného Krista, je také výrazem naší pohotovosti a věrnosti před Hospodinem. Zároveň připomíná, že měli bychom Ježíši děkovat za vše, co máme, hlavně za jeho požehnání a ochranu.

FARNÍ KOSTEL NA ČELADNÉ

DUCHOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ

 
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší.
 
Podle učení církve „duchovní přijímání“ je skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.
 
Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít modlitbu z kancionálu č.042.

Přehled vysílaných katolických bohoslužeb

ZDE

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2021

farní kostel na Čeladné - Út, St, Čt a So v 18.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

Kdy se rozezní zvony na kostele v Čeladné

PAMATUJME V MODLITBĚ:

1. Denně:

a) v 7.00 hod. za nakažené koronavirem

b) v 12.00 hod. za ochranu od nákazy obce a farnosti Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem

c) v 19.00 hod. hod. za celou naši vlast

2. V pátek v 15.00 hod. (hodina Božího milosrdenství) za zemřele na COVID-19

3. V sobotu v 20.00 hod. (Mariánská hodina) za personál v nemocnicích a za všechny, kteří bojují s pandemii

otec Mariusz, farář

INFORMACE K PROTOKORONAVIROVÝM OPATŘENÍ

Doporučení Biskupství ostravsko-opavského:

 1. Před vstupem do kostelů si osoby dezinfikují ruce.
 2. Pří bohoslužbách nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.
 3. Z hygenických důvodů přijímat sv. přijímání na ruku.
 4. Povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou, respirátorem FFP2, nebo FFP3 ve všech vnitřních prostorách kostelů.

Naléhavě vás žádáme, abyste tato opatření
důsledně dodržovali.

---------------------------------------------------------------------

DO KONCE ŘÍJNA KOSTEL NA ČELADNÉ
JE 
ZPŘÍSTUPNĚN K OSOBNÍ MODLITBĚ:
ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK A SOBOTA OD 7.00 DO 18.00 HOD.,
NEDĚLE OD 9.30 DO 17.00 HOD.

--------------------------------------------------------

DO KONCE ŘÍJNA FARNÍ KOSTEL
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM JE
OTEVŘENÝ PRO VEŘEJNOST:
V TÝDNU OD 9.00 DO 17.00H.,
NEDĚLE OD 10.30 DO 17.00H.

--------------------------------------------------------

Matice protiepidemiologických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

V DOBĚ PANDEMIE SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
NA RUKU NEBO DO ÚST?

"Svatý Cyril Jeruzalémsky, biskup a učitel církve 4. století, říká: ´Přistupuj k přijímání, když jsi učinil levou rukou trůn pravě tak, že bude moci přijmout Krále.´ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat. Roušku je potřeba si sundat ještě předtím, než mi kněz Kristovo Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně poté, co mi ji kněz podá. Tak jako kněz počivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností, jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní."

Z katechezí biskupa Martina Davida

Zdroj: Diecézní časopis "OKNO" 10/2020

SPOLEČENSTVÍ MODLÍCÍCH SE MATEK

Hnutí, které vytváří nepřetržitý proud modliteb za děti

I v našich farnostech se scházíme ke společné modlitbě za naše, a nejen naše děti, jelikož jsme si vědomy našich omezených možností při výchově. Proto panuje mezi námi přísná zásada mlčenlivosti. O problémech, jež si svěřujeme při setkání, se nesmí mluvit nikde venku.

Základní zásady společenství:

 • Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému.
 • Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
 • Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme.

V současné době se schází dvě společenství - jedno ve farnosti Čeladná a jedno ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem.

Ve farnosti  Čeladná společenství se schází jednou za 14 dní v úterý v 16.30 hod. (v letním období doma u p. Ing. Jany Golové a v zimním na místní faře). Kontakt: p. Ing. Jana Golová - 725 653 640.

 

Z ROZHODNUTÍ VEDOUCÍ PO DOBU PANDEMIE COVID-19
SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ MODLICÍCH SE MATEK

VE FARNOSTI ČELADNÁ NENÍ !

 

Ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem skupinka se schází každý týden v čtvrtek v 17.00 hod na místní faře. Kontakt: p. Ing. Kateřina Michálková - 777 061 221.

Pokud Vás Modlitby matek oslovily, jste opravdu srdečně zvány.

MODLITBA O ZASTAVENÍ PANDEMIÍ KORONAVIRU

 

Naší Biskupové vyzývají, abychom se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19  Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Proto využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby v době nouzového stavu v naší vlasti - připomínaji hierarchové. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás! [1]

 

Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Baxant

Mons. Martin David

 

Olomouc, 7. října 2020

 

[1] autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)

 

Zdroj: www.cirkev.cz

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

PAPEŽ FRANTIŠEK

V době pandemii koronaviru tuto modlitbou svěřil Svatý otec František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie:

Maria,

ty záříš vždycky na naší cestě

jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,

jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově

a zachovala svou víru pevnou.

Ty, Záchrano římského lidu,

víš čeho nám zapotřebí

a jsme si jisti, že se postaráš

aby se, jako v Káně Galilejské,

mohla navrátit radost a veselí

po této chvíli zkoušky.

Pomoz nám, Matko božské lásky,

abychom se připodobnili vůli Otce

a učinili to, co nám řekne Ježíš,

který vzal na sebe naše utrpení

a obtižil se našimi bolestmi

aby nás - skrze kříž - přivedl

k radosti vzkříšení. Amen.

 

Pod ochranu tvou se utíkáme,

svatá Boží Rodičko.

Neodmitej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky.

Panno slavná a požehnaná !

Paní naše,

prostřednice naše,

orodovnice naše,

u Syna nám smilování vypros,

Synu svému nás doporuč,

k Synu svému nás doprovoď.

 Zdroj: www.cirkev.cz

 

2019
 1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
 2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2019
 4. Posleství papeže Františka k 56 světovému dni modliteb za povolání 2019
 5. Posleství papeže Františka k 53 mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2019
 6. Dopis papeže Františka Kněžím 2019
 7. Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček 2019

 

2020

 1. Apoštolský list papeže Františka Aperuit Illis o stanovení neděle Božího slova 2020
 2. Poselaství papeže Františka k postní době 2020
 3. Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2020
 4. Poselství papeže Františka k dni míru 2020
 5. Poselství papeže Františka k 54. k mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2020
 6. Poselství papeže Františka k 57. Světovému dni modliteb za povolání 2020
 7. List papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu 2020
 8. Poselství papeže Františka k Mezinárodnímu dní sester 2020
 9. Posleství papeže Františka k oslavám 6. Světového dne modliteb za peči o stvoření
 10. Poselství papeže Františka k 4. Světovému dni chudých 2020
 
2021
 
 1. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 2021
 2.  Posleství Svatého otce Františka k 55. Světovému dni sdělovacích prostředků 2021 
 3. Poselství Svatého otce Františka k 58. Světovému dnů modliteb za povolání 2021
 4. Poselství Svatého otce Františka k 29. Světovému dni nemocných 2021
 5. Poselství Svatého otce Františka k Postní době 2021
 6. Poselství Svatého otce Františka k Světovému dni míru 2021

ABP. JAN GRAUBNER, METROPOLITA MORAVSKÝ

MODLITBA ABP. JANA GRAUBENERA, METROPOLITY MORAVSKÉHO
V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.

Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.

Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,

že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,

hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,

nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.

Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.

Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.

Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,

vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,

chovali se jako páni světa a vládci stvoření,

upravovali si zákony i pravidla myšlení.

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,

a absolutní je už jen naše nabubřelé já.

Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

 

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.

Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.

Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,

že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.

Jiní prchají před válkou, která se vede proto,

aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,

aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,

jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo

i bídu chudáků v rozvojových zemích.

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,

chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,

na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,

protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,

milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit,

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.

Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.

Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí

jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země

bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

 

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.

Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.

Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,

který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.

Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.

Obrať nás a my se k tobě vrátíme.

Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.

Vrať nám radost ze své ochrany

a bezbožné budeme učit tvým cestám,

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.

Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,

když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,

nechat se vést moudrostí tvého slova,

aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,

království spravedlnosti, lásky a pokoje.

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,

že nás, Bože, nezklameš. Amen.

 

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké

2020

 1. Stanovisko České biskupské konference k očkování proti Covid-19 (XII-2020)
 2. Odpustky duším v očistci v době pandemie 2020
 3. Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení 27.10.2020
 4. Prohlášení ČBK - koronavírus 2020
 5. Výzva ČBK ohledně shromáždění osob - koronavírus 2020
 6. Slovo abp. Jana Graubnera ke krizovému opatření Vlády ČR z 15.3.2020
 7. List arcibiskupa olomouckého věřícím v době mimořádných opatření
 8. Poděkování všem pracovníkům Charit v diecézi
 9. Pozdrav k Velikonocům 2020
 10. Pastýřský list na Slavnost Nejsvětější Trojice

2021

 1. Výzva všmem farnostem MEK Budapešť 2021
 2. Prohlášení českých a moravských biskupů na ustupující pandemie v ČR
 3. Pastýřský list k oslavě Velikonoc
 4. Pastýřský list k nadcházející slavnosti Zvěstování Páně
 5. Slovo arcibiskupa Jana ke zpřísněným opatřením
 6. Pastýřský list v období přihlášek na školy
 7. Slovo biskupů k 29. Světovému dni nemocných 2021

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2021/2022

Od září na Zákládní škole v Čeladné a Kunčicích pod Ondřejníkem se opět učí náboženství. Děti z prvního a druhého stupně je můžné přihlásit u pí. Mgr. Dany Malkové. Do hodin náboženské výchovy mohou přicházet všechny děti i doposud nepokřtěné.

otec Mariusz, farář

Demontáž rámu a oltářního obrazu - Čeladná 27.9.2021

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

PROHLÁŠENÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
K MANŽELSTVÍ STEJNOPOHLAVNÍCH PÁRŮ

Text prohlášení:

Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.

Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy. Je třeba mít na paměti, že manželství má hluboký smysl, který nespočívá pouze v obdarování se vzájemnou láskou, ale také v plození a výchově dětí, které zajišťují kontinuitu lidského rodu.

 

Čeští a moravští biskupové

Velehrad, 7. července 2021

PAMĚŤ NÁRODA

Vážení otcové,

organizace Post Bellum je hlavním garantem projektu Paměť národa dokumentující utrpení a křivdy v období druhé světové války a komunistické totoality.

Dopis je prostřednictvím ČBK směřován na vás kněze a prostřednictvím vás také na vaše farníky.

S přáním požehnaného dne!

Pavel Ramík

kancléř Biskupství ostravsko-opavského

POST-BELLUM (oslovující dopis)

DIECÉZE
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

 

POUTĚ, VÝROČÍ A SLAVNOSTI VE FARNOSTI V ROCE 2021

 

ČELADNÁ:

1.11. – Všech svatých v 17.00h.

2.11. – Vzpomínka na všechný
           věrné zemřelé v 17.00h.

21.11. - Slavnost Ježíše Krista
            Krále v 8.00h.

28.11. - Žehnání adventních
            věnců v 8.00h.

24.12. –"Půlnoční" mše sv.
            v 22.00h.
25.12. - Boží hod vánoční
             v 8.00h.

26.12. – Den manželů v 8.00h.

31.12. - SILVESTR v 17.00h.

 

KUNČICE:

31.10. – KRMÁŠ: farní v 9.30h.
             "ruský" v 10.45h.

1.11. – Všech svatých v 16.00h.

2.11. – Vzpomínka na všechny
           věrné zemřelé v 16.00h.

27.11. – Slavnost Ježíše Krista
             Krále: farní v 9.30h.,
             "ruský" v 10.45h.

28.11. – Žehnání adventních
             věnců: farní v 9.30h.,
             "ruský" v 10.45h.

24.12. – "Půlnoční" mše sv.
             v 20.00h.
25.12. - Boží hod vánoční: farní
            v 9.30h., "ruský"
            v 10.45h.

26.12 - Den manželů v 9.30h.

31.12. - SILVESTR v 16.00h.

Nepomuk

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hnuti pro život nabízí nečekaně těhotným ženám mimořádnou finanční pomoc prostřednictvím e-mailu:

proradna@linkapomoci.cz

nebo bezplatného telefonního čísla 800 108 000

Fakturační údaje farnosti Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem

 

Římskokatolická farnost Čeladná

739 12 Čeladná 153

IČ: 64120007

DIČ: CZ64120007

 

Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 22

IČ: 45235481

DIČ: CZ45235481

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Lexius advokáti s.r.o.

IČO: 046 66 933 

Sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí 

Pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

Odpovědná osoba: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

 

Kontaktní údaje pověřence

Adresa: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

E-mail: gdpr@lexius.cz

Telefon: + 420 703 142 855

ID datové schránky: kz73igd

"Dobrý kněz, kněz podle přání Božského Srdce, je největším pokladem, který Bůh může dát farnosti, a je také jedním z nejvzácnějších darů božské milosti" - farář arský svatý Jan Maria Vianney.

Duchovní správce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čeladná 1932-'35

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

NAŠI PARTNEŘI

 

 

TOPlist

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz